Zavřít K provozu těchto stránek využíváme souborů cookies. Prohlížením těchto stránek vyjadřujete s používáním cookies souhlas. 

Firma H-STYLE si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Firma H-Style zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou e-shopu: www.oblecenidetske.cz.

1. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

1.1. V případě zájmu návštěvníka e-shopu o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude firma H-Style za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník e-shopu H-Style rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude firma H-style za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které firma H-Style zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

1.2. Osobní údaje návštěvníka začne firma H-Style zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

1.3. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma H-Style sama.


Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla firmy H-Style: Hana Kundrátová, Schweitzerova 442/70, Olomouc 77900.  Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení firmou H-Style možné.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

2.1. V případě nákupu zboží v na http://www.oblecenidetske.cz bude firma H-Style zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.


2.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude firma H-Style provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

2.3. Firma H-Style bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

2.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude firma H-Style provádět sama. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne firma H-Style osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

2.5. E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu firmy H-Style, zpracovává firma H-Style dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů firmy H-Style spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.


2.6. Zpětnou vazbu bude firma H-Style zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu firmy H-Style. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu firmy H-Style zaslán zákazníkům vždy dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.


2.7. Firma H-Style bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama.

3. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

3.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na http://www.oblecenidetske.cz bude firma H-Style zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce http://www.oblecenidetske.cz. Tyto poskytnuté osobní údaje bude firma H-Style zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů H-Style), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

3.2. Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude firma H-Style provádět sama.

4 .Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

4.1.  Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných firme H-Style bude firma H-Style zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude firma H-Style zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů firmy H-Style). Tyto osobní údaje jsou poskytovány firmě H-Style dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by firma H-Style nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

4.2. Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky firmy H-Style uplatněna reklamace výrobku, bude firma H-Style zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností firmy H-Style, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává firma H-Style osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti firmy H-Style reklamaci vyřídit.

4.3. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět firma H-Style sama. Bude-li to vhodné či potřebné je firma H-Style oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může firma H-Style takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může firma H-Style využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným firmě H-Style prostřednictvím e-mailové adresy info@oblecenidetske.cz

5. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

5.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá firma H-Style na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

5.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 


produkt byl přidán k porovnání